A A A
SmodBIP

Przetargi

 
Nr sprawy: ZS.P – 361-2/11

Dyrektor
Zespołu Szkół w Pęperzynie
Pęperzyn 33, 89-410 Więcbork
telefon /52/3-89-92-77 fax /52/3-89-92-77
NIP – 561-14-95-743; REGON: 093143750
ogłasza przetarg w trybie zapytania o cenę
na zadanie: „zakup oleju opałowego do Zespołu Szkół w Pęperzynie wraz z dostawą”

1. Zamawiający: Zespół Szkół w Pęperzynie reprezentowany przez mgr Krystynę Tusznio - Dyrektora Zespołu Szkół w Pęprzynie; Pęperzyn 33, 89-410 Więcbork ; województwo kujawsko-pomorskie.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ocenę na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010r.Nr 113,poz,759 z póź. zm.)

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się na stronie: bip7.booswiecbork.eu

4. Przedmiotem zamówienia jest: „ zakup oleju opałowego do Zespołu Szkół w Pęperzynie wraz z dostawą”.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 31.12.2012r.

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy
odpowiadają wymogom określonym w art. 22 i art. 23 i nie podlegają
wykluczeniom z przyczyn podanych w art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r.-Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z
póź. zm.). Potwierdzeniem spełnienia tych warunków jest złożenie
pisemnego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 Specyfikacji.

7. Oceny spełnienia tych warunków dokona komisja przetargowa
powołana do oceny ofert.
8. Dokumenty i oświadczenia , jakie mają być dostarczone przez
wykonawców w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w
postępowaniu:

1) Karta przewodnia-oferta.
2) Oświadczenie oferenta wg załącznika nr 1 do Specyfikacji.
3) Zaakceptowany projekt umowy wg załacznika nr 2 do Specyfikacji.
4) Kopia Koncesji na obrót paliwami płynnymi (zał. nr 3).

9. Kryteria oceny ofert:
Jedynym kryterium oceny jest cena – 100%.

10. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:
Elżbieta Mleczek – sekretarz szkoły w Zespole Szkół w Pęperzynie, tel.
52-3-89-92-77.

11. Miejsce składania ofert : sekretariat (pokój nr 15) Zespołu Szkół
w Pęperzynie, Pęperzyn 33, 89-410 Więcbork do dnia 21 grudnia 2011r. do godziny 11.00.
Termin i miejsce otwarcia ofert: 21 grudnia 2011r. , godz. 11.00. w
sekretariacie Zespołu Szkół w Pęperzynie (pokój nr 15).

12. Okres związania z ofertą wynosi 30 dni, od dnia składania ofert i jest to termin przewidziany do dokonania wyboru oferty i zawarcia umowy.

13. Nie przewiduje się możliwości udzielania zamówień uzupełniających.

14. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.


Załączniki do pobrania:

- Karta przewodnia-oferta.
- Oświadczenie.
 -  projekt umowy.
- Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaOpublikował: Jacek Lida
Publikacja dnia: 05.12.2011
Podpisał: Krystyna Tusznio
Dokument z dnia: 05.12.2011
Dokument oglądany razy: 2 808